PERPECAHAN UMMAT SEBUAH HAL YANG PASTI TERJADI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasalam bersabda: “Orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi tujuh puluh satu golongan, satu golongan masuk syurga  dan tujuh puluh golongan masuk  ke dalam neraka, Lagi

PERPECAHAN SUMBER MASALAH

Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari Tsauban, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:
“Berbagai bangsa akan mengerubuti kalian sebagaimana mereka mengerubuti hidangan makan.”
Seseorang bertanya, “Apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu?” Lagi

REVOLUSI ISLAM: PENEGAKAN KHILAFAH & PEMBEBASAN AL AQSHA

M. Fachry

“Akan muncul dari Aden Abyan, 12.000 orang yang menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah sebaik-baik orang di antaraku dan mereka.” (HR. Ahmad: 2918, 2079 dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir: 11029 (11/56). Lagi

ADAKAH PEMERSATU SELAIN ALLAH?

Sebelumnya bacalah artikel:

CARA MENGAMALKAN AL-QUR’AN

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah seraya berjama’ah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. 3:103)

Lagi

INGKAR JANJI (KHIANAT) WATAK YAHUDI

“Hai Bani Israil , ingatlah ni’mat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku , niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).” (QS. Al Baqarah (2) :40)

Tulisan yang lalu telah dibahas tentang sifat orang-orang Yahudi yang suka “melupakan ni’mat” atau “tidak bersyukur”.

Bani Israil telah diambil janjinya baik dalam keadaan nyaman maupun di bawah ancaman bukit Thursina. Lagi

KEPEMIMPINAN UMMAT TIDAK BOLEH PUTUS BAGI KAUM MUSLIMIN

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.(QS. 5:3)

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui 1169, (QS. 30:30) Lagi

MISTERI BELAKANG LAYAR REVOLUSI TIMUR TENGAH

REVOLUSI! Itulah seruan massal yang sedang menggema di beberapa Negara Islam di Afrika dan Timu Tengah. Berawal dari Revolusi Tunisia yang menciptakan efek domino ke beberapa Negara Muslim seperti Mesir, Yaman, Iran, Irak, Libya, Maroko dan beberapa negara lainnya. Bahkan seruan “revolusi” sempat terdengar di Indonesia. Gelombang gejolak “Revolusi Timur Tengah” ini pastinya melahirkan 2 kubu besar, yaitu “pemerintah/penguasa” dan “kelompok penentang/oposisi”. Lagi

Previous Older Entries